Bilaga till EU-ansökan

2011-08-26 – bilaga till EU-ansökan

Bakgrund

Besöksnäringen är en näring som blir allt viktigare för Sverige. Turismen och besöksnäringen har visat sig ha stor potential när det gäller att skapa nya jobb och bidra till tillväxt. Det är därför av stort intresse att tillvarata och utveckla de möjligheter som finns inom turistnäringen.

Öland har en lång tradition som resmål för besökare och turister. Cykelturismen på Öland har under senare år kommit att spela en allt större roll och detta har även uppmärksammats i en rad olika sammanhang.

Avsikten med denna ansökan är att vidta åtgärder för att utveckla cykelturismen så att Öland blir en attraktiv och intressant cykeldestination såväl nationellt som internationellt.

Öland är till ytan Sveriges minsta landskap men är samtidigt ett av de största vad gäller mångfald av natur och kultur. Öland är administrativt indelat i två kommuner, Borgholm och Mörbyiånga, med sammanlagt ca 25 000 invånare. Under sommarhalvåret mångdubblas invånarantalet av stugägare, sommarölänningar och övriga besökare/turister. Klimatet är milt, soltimmarna många och värmen stannar oftast långt in i september och oktober vilket gör att ordinarie turistsäsong har förutsättning att förlängas. På Öland finns ett mycket aktivt näringsliv där turism och lantbruk dominerar — inte sällan i olika former av symbios.

Enligt Tillväxtverket (tidigare NUTEK) kan cykelturism bidra till småskalig hållbar näringslivsutveckling på landsbygden. Erfarenheter från andra länder visar tydligt att framgångsrika cykelturistleder har en hög förmåga att dra till sig besökare och därmed skapa en ökad efterfrågan och ett ökat konsumtionstryck. Den ökade efterfrågan skapar nya affärsförutsättningar för hotell, pensionat, bed and breakfast, bo på lantgård, vandrarhem, campingplatser, restauranger, livsmedelsbutiker, cykeluthyrare, reparationsverkstäder, arrangörer och i ett vidare perspektiv också cykel-och cykeltillbehörstillverkare och transportörer. Detta resulterar i betydande positiva effekter på sysselsättning, regional utveckling och landsbygdsutveckling. De mest framgångsrika lederna ger upphov till turistintäkter på 100 — 200 miljoner kronor per år. Den ökade efterfrågan skapar nya affärsförutsättningar för hotell, pensionat, bed and breakfast, bo på lantgård, vandrarhem, campingplatser, restauranger, livsmedelsbutiker, cykeluthyrare, reparationsverkstäder arrangörer och i ett vidare perspektiv också cykel- och cykeltillbehörstillverkare och transportörer. Detta resulterar i betydande positiva effekter på sysselsättning, regional utveckling och landsbygdsutveckling.

Det finns en stor potential för cykelturism i Sverige. Öland har mycket speciella förutsättningar för att bli en intressant och attraktiv cykeldestination såväl för inhemska som internationella turister.

Argument som talar för Öland:

 • Närhet till stora cyklistnationer som Tyskland och Nederländerna. Även Danmark och Finland är intressanta cykelnationer.
 • Landskapet är relativt platt — det är med andra ord lätt att cykla.
 • Klimatet är bland de bästa i landet med många soltimmar varje år.
 • Havet finns alltid nära och samverkar på ett unikt sätt med landskapet.
 • Naturen är rik, omväxlande och vacker.
 • Det finns en lätt uppfattbar och rik historia att uppleva.
 • Det finns möjligheter till samverkan med andra näraliggande upplevelseregioner i Småland.

Ytterligare argument för att cykelturism har goda förutsättningar på Öland är att det redan finns många turistföretag på ön som även kan tillhandahålla service till cykelturister.

 • Att det redan idag är många som turistar och även cykelturistar på Öland har både för- och nackdelar.
 • En fördel är att det redan finns en väl utbyggd service till turister: uthyrning, attraktioner, brett utbud av logi, restauranter och caféer.
 • En betydande nackdel är dock att flera av de populära cykellederna samtidigt också är bilvägar, vilket innebär att trafiksituationen på många platser är ett stort problem. Sannolikt väljer många bort att cykla på Öland då de vet att det innebär att de delvis måste cykla på mycket trafikerade vägar. Då Öland är ett populärt turistmål finns det också risk ur cykelturistens perspektiv att logi mm är fullbelagt under högsäsong.

 

Projektet vill åstadkomma:

 • Göra Öland till en attraktiv cykeldestination av hög kvalitet med dragningskraft på såväl nationella som internationella turister.
 • Att cykelturismen, som en del av länets besöksnäring, ska bidra till den regionala utvecklingen.
 • Skapa förutsättningar till sysselsättning så att fler i yrkesverksam ålder kan bo kvar eller flytta till Öland.
 • Som ett led i landsbygdsutvecklingen finna nya former för företagande och entreprenörskap som ger nya förutsättningar att bo och försörja sig.

 

Folkhälsa. Branschorganisationen Svensk Cykling har utsett årets cykeltrend 2011 — Den hälsosmarta cyklisten. Trenden delas upp i två delar: vardagsmotion och avancerad träning.

Vardagsmotion; att cykla har för många blivit ett enkelt, naturligt och tidssparande sätt att få motion och träning. Man bakar in träningen i sin resväg till jobbet och slipper på så vis spendera tid inne på gymmet. Varför sitta på en motionscykel inne på ett fullsatt gym – när motsvarande träning ”erbjuds gratis” på väg till och från jobbet/skolan ?

Samtidigt är även avancerad träning på två hjul är på stark frammarsch. Ett konkret exempel på detta är klassikern Vätternrundan som nått maxgränsen för antalet deltagare, 22 500 anmälda — hela åtta månader innan loppet går av stapeln i sommar. Det relativt nya mountainbikeloppet Cykelvasan är ett annat cykellopp som i år är fulltecknat med sina 6 000 deltagare.

Folkhälsoaspekten har parallella kopplingar till både turismnäringen och permanentboende på Öland.

Behovsbeskrivning

En attraktiv cykeldestination av hög kvalitet kräver cykelvägar av god kvalitet och trafiksäkerhet men även bra vägvisning och kartor, upplevelser längs färden, sevärdheter med informativ skyltning, trevliga rast- och badplatser i natursköna lägen, service i form av övernattningsmöjligheter, matställen, möjligheter att få med en matsäck och att få sin packning transporterad mm

Ölands Kommunalförbund har tillsammans med Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län beställt utredningen ”Cykelturism på Öland — en studie av det ekonomiska värdet av Ölands cykelturism” (Bilaga 2) av konsultföretaget Ramböll. Ramböll har i sin utredning identifierat vilka förutsättningar som behöver förbättras för att Öland ska bli en attraktiv cykeldestination.

Ramböll menar att cykelturismens potential kan nås genom att:

 • Satsa på infrastruktur.
 • Bättre service till cykelturister (logi och mat).
 • Bättre cykelrelaterade tjänster.
 • Marknadsföring, branding etc

 

Syfte

Syftet med de satsningar som planeras inom områdena infrastruktur, tjänster, service och marknadsföring är att Öland ska nå sin fulla potential som en välbesökt cykeldestination, attraktiv för såväl nationella som internationella turister. De åtgärder som görs ska öka antalet cykelturister men också den tid de vistas på Öland och därmed hur mycket de omsätter för tjänster och varor. Avsikten är att de nya cykellederna för turister ska skapa förutsättningar för utveckling av småföretagande och därmed bidra till den lokala och regionala utvecklingen.

Samtidigt förbättras också förutsättningarna för arbets- och skolpendling samt lokal utfärder till tätortsnära badplatser och friluftsområden. På Öland innebär cykelleder för turismen således att trafiksäkerheten radikalt förbättras även för öns egna invånare. Det gäller alldeles särskilt vissa sträckor som sommartid är mycket hårt belastade av biltrafik — till exempel väg 136 mellan brofästet och Borgholm. Fler säkra cykelvägar och ett ökat cyklande ger positiva effekter på folkhälsa, miljö och trafiksäkerhet.

 

Mål

Målen är:

 • Att Öland ska bli en attraktiv cykeldestination av hög kvalitet med dragningskraft på såväl nationella som internationella turister.
 • Att cykelturismen, som en del av länets besöksnäring, ska bidra till den regionala utvecklingen.
 • Att skapa förutsättningar för sysselsättning så att fler i yrkesverksam ålder kan bo kvar eller flytta till Öland.
 • Att som ett led i landsbygdsutvecklingen finna nya former för företagande och entreprenörskap som ger nya förutsättningar att bo och försörja sig.

 

Målgrupper

Målgrupperna för Öland som cykeldestination och därmed för marknadsföringen i såväl Sverige som utomlands är till exempel de som Visit Sweden identifierat som viktiga målgrupper för den svenska turistnäringen:

 • Whealthy Healthy Older People (WHOPs).
 • Active families. Detta är exempel på grupper som reser mycket, som söker spännande upplevelser eller utmaningar och som har goda ekonomiska möjligheter. Dessa grupper är potentiella framtida cykelturister. Speciella insatser görs i de stora cykelländerna Tyskland och Nederländerna. Även Danmark och Finland bör beaktas.
 • Double Income No Kids (DINKs). Denna grupp omnämns emellanåt i olika turistiska sammanhang — när det gäller cykelturism är en generell bedömning att ”DINKs” i dagsläget inte prioriterar cykling särskilt. Möjligen kan denna bedömning ändras framöver.

 

En särskild målgrupp är företag och boende på Öland. Den ökade efterfrågan från cykelturismen kan endast mötas av ett engagemang från det lokala näringslivet, entreprenörer, lantgårdar, handlare mfl mfl Cykelturismen förvänts skapa nya affärsförutsättningar för hotell, pensionat, bed and breakfast, bo på lantgård, vandrarhem, campingplatser, restauranter, livsmedelsbutiker, cykeluthyrare, reparationsverkstäder, arrangörer och i ett vidare perspektiv också cykel-och cykeltillbehörstillverkare samt transportörer.

Aktörer: Ölandskommunerna. Trafikverket. Regionen.

Innehåll

Infrastruktur

Åtgärder för förbättrad infrastruktur handlar främst om utbyggnad av sammanhängande bilfria och säkra cykelleder. Här är det centralt att lederna sköts på ett tillfredställande sätt, samt att underlaget är av god kvalitet — gärna asfalt. För att vara en attraktiv cykeldestination är det även viktigt att cykellederna är av varierande längd för att tillmötesgå turisterna varierande behov. Cykelleder med olika teman (”tema-leder”) är ytterligare ett sätt att öka attraktiviteten.

Utgångspunkt för utbyggnaden är det cykelvägnät som tagits fram i rapporten ”Från fyr till fyr” (Bilaga ). Befintliga cykelvägar och lågtrafikerade vägar binds samman så att sammanhängande cykelleder av god kvalitet skapas.

Trafikverket håller för närvarande på att ta fram krav för turistcykelleder; klassificering i nationella och regionala leder samt kvalitets- och säkerhetskriterier och skyltningsprogram för dessa nivåer. Projektet Cykeletrurisnn på Öland —Från fyr till fyr har av Trafikverket bedömts vara av natioenllt intresse. Cykelleden ”Från fyr till fyr” får statusen som Nationell cykelled och Trafikverket har därför beslutat att lämna medel ur den Nationella transportplanen för byggandet av leden. Leden kommer att bli en av Trafikverkets demonstrationsprojekt för det nya skyltningsprogrammet som ännu är under utarbetande.

För att bli en fungerande destination måste även resan till Öland fungera. Hur tar man sig hit? Med bil? Tåg? Flyg? Finns det möjlighet att ta med egen cykel ? Finns transporter över från fastlandet om man saknar bil? Finns cykeluthyrning där man anländer ? Hela kedjan av vägar, tjänster och service måste fungera!

Aktörer: Trafikverket, Ölandskommunerna.

 

Tjänster

Utöver god infrastruktur är det/också viktigt med andra typer av cykelrelaterade tjänster. Det handlar om sådana tjänster som bidrar till att göra färden och vistelsen längscykellederna till en angenäm upplevelse för turisten. Det är till exempel åtgärder för bra vägvisning så som skyltning, bra kartmaterial, vägbeskrivningarssom kan ske via GPS. Det handlar också om information och skyltning vid sevärdheter: natur, kultur, landskap, utsikter. Samt att trevliga rastplatseri, natursköna lägen finns iordningställda och underhållna, till exempel vid bad eller utsikter. Ytterligare tjänster som anses vara av betydelse i samband med cykelturism är transportmöjligheter, det vill säga möjligheten att ta med cykeln på buss och/eller tåg.

Inom ”Fyr-till-fyr” projektets ram avser Regionförbundet att ta en koordinerande roll för att utveckla näringslivsrelaterade insatser. Det kan till exempel handla om att initiera uppbyggnaden av ”gateways” / ”hubbar” längs leden för information, kartor och guidning samt för lokala företag att samlas och erbjuda sina produkter och tjänster.

Aktörer: Regionförbundet i samarbete med Ölandskommunerna / Ölands Kommunalförbund, Trafikverket, lokala näringsidkare, företag för mobila tjänster.

 

Tjänster (& Service) — kopplat till ny teknik och det lokala näringslivet

Den tekniska utvecklingen med ”smarta telefoner” innebär både möjligheterna att kombinera/förpacka om befintliga tjänster och servicemöjligheter och att erbjuda nya tjänster och servicemöjlig heter.

En smart telefon är numera en handdator med möjlighet att ringa telefonsamtal. Med en smart telefon medhavd under cykelturen finns mängder med användningsmöjligheter:

 • Ringa (efterhöra och boka tjänster/service).
 • Kamera.
 • GPS/kartfunktioner.
 • lnternetbaserad information; natur, kultur, evenemang, kost, logi.

 

All information som idag finns på hemsidor, i tidningar och i särskilda broschyrer kan hanteras via smarta telefoner. Den befintliga informationen kan dessutom kompletteras och uppdateras via en speciell applikation ”opp” – med dagsaktuella erbjudanden:

 • Guidad Alvarsvandring kl. 15.00. Samling vid pumpen.
 • Kyrkokonsert i Vickleby kl 19.00.
 • Sommarmarknad i Källa 9— 18.

 

Aktörer: Ölandskommunerna, privata entreprenörer.

 

Service

Service till cykelturister handlar främst om logi och mat. Cykelturister kan vara av många olika kategorier och därför finns även efterfrågan på olika boende former, så som hotell, pensionat, bed and breakfast, bo på lantgård, vandrarhem och campingplatser. Även beträffande mat finns allt från de som vill äta gott på restaurant till de som själva vill handla och laga sin mat och de som vill ha ett lunchpaket förberedda av de ställen man bor på. För att möta en varierad efterfrågan bör service finnas tillgänglig i olika prisklasser. Vidare lyfts cykeluthyrning fram som en viktig tjänst — en tjänst som dessutom bör erbjuda möjligheten att hyra och återlämna cykel på två olika platser. Att få sin packning transporterad mellan de olika övernattningarna är en annan service som bör kunna erbjudas. En typ av service kan vara cykelpaket där man kombinerar cyklandet med till exempel kulturella besök.

Aktörer: privata entreprenörer.

 

Marknadsföring, branding

För att attrahera cykelturister krävs en medveten satsning på riktad markandsföring för att etablera destinationen som en cykeldestination. En ordentlig satsning kräver en dialog mellan en rad aktörer på regional och nationell nivå. Detta gäller såväl lokala näringsidkare samt nationella aktörer på områdena infrastruktur och transport. Marknadsföringsmässigt kan det handla om att kommunicera destinationen som en cykeldestination. Öland har fördelen att ligga nära kontinenten och har därför en stor potential i att attrahera turister från de stora cykelnationerna Tyskland och Nederländerna. Även Danmark och Finland är intressanta länder i detta sammanhang.

Även mindre lokala aktiviteter kan genomföras för att stimulera cykelturismen, som exempelvis att arrangera cykellopp eller erbjuda cykelturisterna såväl flexibla paketlösningar som uppdaterade och anpassade kartor. En möjlighet för Ölands cykelturism skulle kunna vara att marknadsföra Öland och cykelturism som ekoturism. Att förknippas med ekoturism skulle kunna ha goda effekter för Ölands turism överlag, och cykelturismen i synnerhet, eftersom det är en växande turistkategori.

Aktörer Regionen, kommuner, privata entreprenörer, turistföretagen

 

Tre unika faktorer för projektet Cykelturism på Öland ”Från fyr till fyr”

Ölandskommunerna har varit involverade i processen kring utveckling av cykelleder på Öland under lång tid. Tidigare arbete har präglats av punktinsatser (skyltning, marknadsföring i begränsad omfattning av befintliga cykelleder mm) och utredningsarbete för att kunna presentera ett underlag som i detalj beskriver kostnadsnivåer beroende på ambitionsnivå i kombination med tillgängliga medel.

Tre unika faktorer:

1. Slutrapporten ”Från fyr till fyr” innehåller ett fullständigt underlag inför det fortsatta projektarbetet. Den detaljerade prislappen för enbart infrastrukturen: 80 miljoner kronor. (Projektet innebär således en möjlighet att förverkliga den första fjärde-delen av vad som totalt planeras på Öland.

2. Utredningen som Ramböll utförde hösten 2010 på uppdrag av Ölandskommunerna, Regionförbundet i Kalmar och Trafikverket konstaterar att det ekonomiska motivet för utbyggnad av cykellederna finns. Enligt Ramböll omsätter cykelturismen på Öland 48 miljoner kronor. En kombination av bättre infrastruktur, större och mer anpassat utbud av mat och logi , förbättrad kringservice och utökad marknadsföring ger förutsättningar för en beräknad omsättning mellan 90 och 100 miljoner kronor inom en period av 15 år.

3. Kopplingen till Ölands Näringslivskontor. Cykelledsprojektet fokuserar i dubbel bemärkelse på vägen — och själva den fysiska vägen är viktig — men om de öländska cykellederna ska bli så attraktiva som är målsättningen måste det finnas ett stort utbud av fungerande tjänster och attraktioner kring cykellederna. Genom den starka kopplingen till Ölands Näringslivskontor skapas möjligheten att Ölandskommunerna och det lokala samhället — invånare och företagare — tillsammans fortsätter att utveckla och marknadsföra de tjänster och attraktioner som förväntas finnas inom cykelavstånd. Kopplingen till regionen via Regionförbundet i Kalmar län.

Byggnationen av cykelleder är ett tekniskt och administrativt arbete som är en stor utmaning i sig. Det unika med Cykelturism på Öland ”Från fyr till fyr” är att inom projektramen aktivt koppla till marknadsföring i kombination med näringslivsrelaterade insatser. Kraften och potentialen finns runtomkring Öland — i samhällen och byar — Näringslivskontorets uppgift blir att aktivt medverka till att lyfta fram och koordinera dessa.

 

Omvärldsbevakning — Nationellt och Internationellt

Öland har under många år följt utvecklingen inom området cykelturism — både nationellt och internationellt.

Nationellt

Tillsammans med andra regionala och nationella aktörer (Regionförbund, tidigare Vägverket numera Trafikverket m fl) har det förts ett antal diskussioner — oftast med fokus på finansiering av fysisk byggnation av cykelleder, enhetlig nationell/internationell skyltning mm. Även täta kontakter med tidigare N UTEK numera Tillväxtverket ligger till grund för hur det fortsatta arbetet på Öland planeras idag.

Öland har varit representerat på ett flertal regionala och nationella möten gällande cykelturism. Under hösten 2011 deltar Öland för att bli del av det nationella nätverk som planeras att bildas under hösten. 1 nätverket planeras bland annat följande, förutom Öland, att ingå:

Gotland, Göta Kanal, Kattegattleden, Sjuhäradsrundan, Sydostleden, Bilfria leder, Bikeguiden mfl mfl.

Internationellt

Öland har även varit aktiva när det gäller internationella utblickar. Två huvudspår bör nämnas: Ö-samarbetet Baltic Islands Network — B7. Danmark / Tyskland.

De sju största öarna i östersjön har mycket gemensamt. Inte minst intresset för cykelturism och de för flera öarna mycket gynnsamma utgångsläget med infrastruktur lämplig för cykelturism. Gotland och Bornholm är mycket välkända i detta sammanhang.

Med särskilt intresse följer vi den nuvarande utvecklingen på Åland: Projekt Arkipedalo.

Danmark/Tyskland.

Baserat på en antal olika kontakter i Danmark (Vordingsborg) och Tyskland (Lohmen) i början av 2000-talet diskuterades möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyten gällande cykelturism.

I dagsläget följer vi med spänning ett antal internationella leder: Donauleden (Österrike) Moseldalen (Tyskland) Sea to Sea route (Storbritannien)

 

Tid- och aktivitetsplan 2012 — 2014

 • Rekrytering av projektledare 2011-09-01 — 2012-02-28
 • Seminarier angående att cykla på 2012-03-01 2014-12-31
  Öland, cykelledsprojektet, service och tjänster, insatser för näringslivsfrämjande åtgärder. Genomförs kommunvis eftersom kommunal personal i respektive Ölands-kommun måste stötta och komplettera projektledaren. Alla aktiviteter koordineras av projektledaren för att bli Ölandsgemensamt.
 • Åtgärdsplan för byggande av dykelleder, 2012-01-01 — 2014-12-31 tillsammans med Trafikverket (avser även insatser efter 2014-12-31)
 • Program för skyltning mm 2012-01-01 — 2014-12-31
 • Plan för kringservice — ett levande dokument, kontinuerlig uppdatering
  Genomförande av vägbyggnation/ cykelled
  Marknadsföring Mässdeltagande, annonsering i trycksaker och på webben, användande av ny teknik ”appar”

 

Projektorganisation

Projektägare: Ölands Kommunalförbund

Kontaktperson: Jörgen Samuelsson

Projektledare: Bo Thoor

Samverkanspartners:

Ölands Kommunalförbund, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Trafikverket, Regionförbundet i Kalmar, Turismnäringen på Öland.

 

Koppling till det regionala näringslivet

Genom Ölands Näringslivskontor — Aktiviteter och evenemang. Genom Ölands Näringslivskontor — Projekt Turismstrategi Öland. Genom Ölands Näringslivskontor — Näringslivsrådet. Genom Regionförbundet i Kalmar län — projekt, aktiviteter och evenemang.

Styrgrupp: (bildas formellt under hösten 2011)

2012-01-01 —2014-12-31 2012-01-01 — 2014-12-31 2012-01-01 — 2014-12-31

 

Koppling till andra projekt – och satsningar / investeringar

Turismstrategi för Öland (Varumärkesanalys & Turismstrategi) Ölands Kompetens Il — Europeiska Socialfonden Projekt VINST — Regionförbundet i Kalmar Kompetensutveckling av besöksnäringen i Kalmar län — Regionförbundet i Kalmar. Småland & Öland — Regionförbundet i Kalmar. IT-plattform — Regionförbundet i Kalmar. Mat och upplevelser i södra Sverige.

Insatser och investeringar:

Hela Sverige Ska Leva — Lokala Utvecklingsplaner ”LUP:ar”. Telias (och övriga mobiloperatörers) utbyggnad av 4G-systemet.

 

Koppling till andra aktörer / medfinansiärer

Trafikverket:

Åtgärdsplan för byggnation av cykelleder (avser även tiden efter 2014-12-31). Skyltstandard enligt nationella och internationella standarder. Skyltningen är även att betrakta som ”ett delprojekt inom projektet”.

Regionförbundet:

Näringslivsrelaterade insatserna. Nätverk i länet och regionen till projekt och aktiviteter med kopplingar till alla de insatser som krävs runtomkring cykellederna: tjänster, attraktioner, marknadsföring mm mm

6 kommentarer till “Bilaga till EU-ansökan”

 1. Jane Oluda skriver:

  Att gå igenom svårigheter och krävde ekonomiskt stöd till

  *företagslån
  *individuellt eller personligt lån
  *företag lån
  *pedagogiska lån

  Du kan kontakta oss med denna e-post: janeoluda@outlook.com med i nedanstående information behandlingen av din ansökan för minst € 5000 till maximalt belopp på € 50.000.000 på 2% utan säkerhet eller säkerhetskontrollen.

  *namn:
  *adress:
  *land:
  *telefon:
  *ålder:
  *ockupation:
  *ställning på arbetsplatsen:
  *lånebeloppet:
  *löptid lånet:
  *Syftet med lånet:
  *månadsinkomst:

  Med vänlig hälsning,
  Jane Oluda
  VD / MD
  Jane Oluda finansiella hus (JOFH).

 2. Torbjörn Hartman skriver:

  Tack för denna fantastiska cykelväg som vi nu i sommar har frekventerat både till fots och på cykel. Vi har njutit av varje meter av Degerhamn – Albrunna sträckan och hoppas att resten av cykelvägen mot Grönhögen göres med samma mått av naturupplevelser.
  Ölands stora attraktion är närheten till havet och var du än befinner dig på ön så har du aldrig längre till havet än ca nio kilometer.
  Från Albrunna till Grönhögen måste cykelvägen dras så nära Kalmar Sund som det bara går. Att ha kontakt med havet hela denna väg är en enorm attraktion för de presumtiva cykelturister som kommer hit. En guldgruva i sitt slag.
  För oss sommarölänningar är det naturligtvis också en stor upplevelse!
  Lycka till i fortsättningen!
  Torbjörn Hartman
  Södra Möckleby

 3. Donald skriver:

  Superb post but I was wanting to know if you could write a

 4. Slok kapital Credit Union skriver:

  Lån för alla typer av ändamål

  Vi erbjuder kredit som du behöver till en låg ränta på 2% under en period av upp till 25 år.

  Kunderna måste vara över 18 år gammal. Detta lån process är 100% garanti att du får fonden inom 72 timmar efter att ha lämnat in din ansökan information.

  För mer information om lån, kontakta oss via e-post: slokcreditcapitalunion@gmail.com

  sökandes namn :
  Kontakt Adress :
  nationalitet:
  land:
  födelsedatum :
  kön:
  civilstånd:
  nuvarande ställning på arbetsplatsen:
  tel:
  fax:
  belopp som krävs som lån:
  föreslagna sikt / längd lån:
  Syftet med lånet:
  månadsinkomst :

  Slok kapital Credit Union

 5. Mark skriver:

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same niche as yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

Kommentera

Comment Spam Protection by WP-SpamFree